Türk Askeri Tarih Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Kasım 17, 2020 ile haberdobra

YÖNETMELİK

Ulusal Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Kurulu Yönetmeliğinin 1 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Unsur 1 – Bu Yönetmeliğin hedefi; Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askeri Tarih Komitesi (TATK)’nun teşkilat, misyon ve yetkileri ile organlarının oluşum formunu, çalışma tertibini, yurt içi ve yurt dışı gibisi kuruluşlarla iş birliği ve uyum asıllarını düzenlemektir.”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 3 üncü unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Unsur 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Fevkalâde Hal Kapsamında Kimi Önlemler Alınması ve Ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 337 nci unsurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Unsur 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müracaat Şurası: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müracaat Konseyini,

b) Enstitü Müdürü: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Ulusal Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Komite: Milletlerarası alakalarda “The Turkish Commission of Military History” halinde tanınan Türk Askeri Tarih Kurulu (TATK)’nu,

d) Ulusal Komite: Milletlerarası Askeri Tarih Kuruluna, Kurul Tüzüğüne nazaran üyeliğe kabul edilmiş ulusal seviyede tertipli faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Memleketler arası Kolokyum: Memleketler arası Askeri Tarih Kurulu Tüzüğüne uygun olarak bu Kurulun Yürütme Heyeti (Bürosu)’nun uyumuyla, Ulusal Komiteler tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih kolunda düzenledikleri Milletlerarası bilimsel toplantıyı,

f) Milletlerarası Komite: Özgün hali “La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Milletlerarası Askeri Tarih Kurulunu,

g) Milletlerarası Kurul Tüzüğü: Memleketler arası Askeri Tarih Kurulu Genel Heyeti tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün biçimi “Le Status de La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve Memleketler arası Komite ile Ulusal Kurulların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Memleketler arası Kongre: Milletlerarası Askeri Tarih Kurulunun üyesi olduğu, “Le Comite International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)’nin tarih biliminin tüm kısımlarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı,

tabir eder.”

HUSUS 4 – Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

Husus 5 – Kurul; Enstitü Müdürü, Müracaat Konseyi üyeleri, Anabilim Kısmı Liderleri ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.”

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 6 ncı hususunun birinci fıkrasında yer alan “ATASE Daire Lideri,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Lideri,” ibaresi “Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 6 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci unsurunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki halde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Şura, bilimsel ve idari mevzularda en yüksek karar organıdır. Genel Şura; Enstitü Müdürü, Müşavere Şurası üyeleri, Anabilim Kolu Liderleri, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askeri tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve milletlerarası münasebetler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda vazifeli işçi (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, yapıtları yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman bireyler ortasından seçilen sekiz üyeden oluşur.”

“Genel Konsey senede en az bir kez toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Konseyi kararı ve Komite Liderinin daveti üzerine inanılmaz toplantılar yapabilir. Yürütme Konseyi kararıyla Genel Heyet toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 8 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki biçimde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Yürütme Heyeti; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Kısmı Liderleri, TATK Genel Sekreteri ve Genel Şura tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 10 bireyden oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Şurasının lideridir. Liderin yokluğunda görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Konseye başkanlık eder. Yürütme Heyeti toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Liderin oyu tarafında karar alınmış sayılır.”

“Yürütme Heyetinin üç üyesi, Genel Şuranın devir içinde yapacağı birinci toplantısında seçimle belirlenir. Müracaat Şurası tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir ve Genel Şura üyeleri tarafından kapalı oyla seçilir.”

HUSUS 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 12 nci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Unsur 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu vazifesinde Enstitü Sekreterliği bağlısı idari işçiden yararlanır. Genel Sekreterin muhtaçlık göstermesi halinde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte süreksiz işçi görevlendirilebilir.”

HUSUS 10 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“b) Memleketler arası Toplantılar: Genel Konseyce alınan karar doğrultusunda, milletlerarası kolokyum, kongre, başka bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara iştirak Milletlerarası Komite Tüzüğü kararlarına nazaran yapılır.”

UNSUR 11 – Birebir Yönetmeliğin 18 inci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

Husus 18 – Komitenin yıllık çalışma programlarına nazaran, Yürütme Konseyinde hesaplanacak ödenek muhtaçlıkları Ulusal Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dahil edilerek bütçeleme devri içinde intikal ettirilir.”

HUSUS 12 – Tıpkı Yönetmeliğin 19 uncu unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

Unsur 19 – Komitenin faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve öbür mali mevzuat kararlarına uygun olarak gerçekleştirilir.”

UNSUR 13 – Birebir Yönetmeliğe 20 nci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Husus 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

UNSUR 14 – Tıpkı Yönetmeliğin 21 inci hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 16 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı yürütür.