Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kasım 4, 2020 ile haberdobra

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3167

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu unsuru mucibince karar verilmiştir.

3 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 107 nci ve 508 inci hususlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

UNSUR 2- Aym Yönetmeliğin 5 inci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının,” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,” biçiminde değiştirilmiştir.

HUSUS 3- Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” formunda değiştirilmiştir.

HUSUS 4- Aym Yönetmeliğin 60 inci hususunun dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve bentler eklenmiştir.

“Ancak 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara; TS 9881 “Araç park yerleri için kurallar” standardında yer alan “Tip 1-Ticari faaliyet hedefli park yerleri” için belirlenen kural ve kurallan sağlamaları, buna ait TSE’den hizmet yeterlik dokümanı ile mahallin itfaiye teşkilatının uygun görüşünü almaları ve aşağıda belirtilen başka kuralların sağlanması kaydıyla, mevzuata uygun olan LPG kullanan araçlann girmesine müsaade verilir:

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili yönetimler, bu fıkra kapsamındaki otoparkların kayıtlannı tutarak yıllık kontrollerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

b) LPG’li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına, TS 9881 ‘e uygunluk işareti içeren en az 90×60 cm ebatlarında tabela araçların görebileceği biçimde asılır.

c) LPG’li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1 inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamaz ve bu otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlan, öteki araçların almacağı otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlarından farklı olarak düzenlenir.

ç) LPG’li araçlann alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak, havalandırma tesisatı yer düzeyinde biriken LPG gazını algılama aygıtına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenir.

d) LPG’li araçların almacağı otoparkların tabanında, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanır. Bu kısımlarda ızgara sistemi kullanılmaz. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılır.

e) Bu otoparkları, tescil evrakında LPG’li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilir. Yetkilendirilmiş ve TS 9881 standardında belirlenmiş olan Tip 1 otoparklarda çalışanlar ile ilgili kurallar kapsamında verilen kurallan sağlayan araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerce araçların belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı denetim edilir, kuralları sağlamayan LPGTi araçlar kelam konusu otoparklara alınmaz.”

HUSUS 5- Birebir Yönetmeliğin 130 uncu hususunun birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 6- Birebir Yönetmeliğin 170 inci hususunda yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” halde değiştirilmiştir.

HUSUS 7- Birebir Yönetmeliğin 171 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 8- İçişleri Bakanlığı ve Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 9- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

email pdf email Türk Ülküsü Pdf İndir email kaydol email kaydol email kaydol Fivem Turk Fivem Turk
http://ojs.lib.teithe.gr/index.php/p...84/43033/71840
https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.../500/0/1767103
http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tour...ew/37/0/112602
http://revistas.uned.es/index.php/pI...21920/0/292615
https://ojs.uv.es/index.php/kamchatk.../2232/175/6533
http://www.uel.br/revistas/uel/index...2/12829/103535
https://online.unisc.br/seer/index.p...13012/0/343119